Accreditation

Dear friends! For anyone who wants to follow all the events and amazing movies of Tirana International Film Festival please fill the form below:

You are welcomed!


Tiff Sponsors


Të dashur miq!
Të gjithë ju që dëshironi të ndiqni eventet dhe premierat kombëtare të Tirana International Film Festival jeni të lutur të plotësoni formularin më poshtë.

Akreditimi, ju jep mundësinë jo vetëm të shihni filmat, por të përfitoni nga çdo event apo party, të lidhur me filmat, përfshirë konsum me “open bar”, në të gjitha pikat e shitjes së brandeve që mbështesin Festivalin.

Akreditimi i plotë me badge PËR TË GJITHË JAVËN (FULL WEEK) kushton 4,000 lekë.

Për të gjithë punonjësit e industrisë kinematografike, të regjistruar në QKK, badge për akses të plotë kushton 2,000 lekë.

Për studentët do të aplikohet ulje çmimi 75% dhe akreditimi i plotë kushton 1,000 lekë.

Pajisja me badge dhe biletat sigurohen te biletaria pranë kinema Millenium, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë duke filluar nga e hëna, data 19 shtator, 2022.

Të interesuarit për filma specifikë, mund të rezervojnë sipas interesit, me çmime që variojnë nga 100-500 Lekë, në varësi të orarit dhe programit të zgjedhur.

Telefon për rezervime: +355 69 7856678

Për më shumë informacion mbi programin ditor klikoni në faqen tonë web: tiranafilmfest.com

MENDOJMË NDRYSHE, SHOHIM NJËLLOJ!  🙂

………………….

Dear friends!
Anyone interested in attending the events and national premieres of the Tirana International Film Festival are requested to fill out the form below.

Accreditation provides you with the opportunity not only to watch the films, but also to take advantage of any event or party related to the films, including an “open bar” consumption at all points of sale of the brands that support the Festival.

Full accreditation with a badge for the FULL WEEK costs 4,000 ALL.

For all employees of the cinematographic industry, recognized by NCC, the badge for full access costs 2,000 ALL.

For students, a 75% discount will be applied and full accreditation costs 1,000 ALL.

Badges and tickets are provided at the box office of the Millenium Cinema, “Murat Toptani” Street, Tirana starting from Monday, 19 September, 2022

Those interested in specific films can book according to their interest, with prices ranging from 100-500 ALL, depending on the schedule and program chosen.

Mobile Phone for reservations: +355 69 7856678

For more information on the daily program, click on our website: tiranafilmfest.com

THINK DIFFERENT, WATCH ALIKE! 🙂