TIFF NEWS
AWARDS 16th edition TIFF 2018 »   INTERNATIONAL FEATURE COMPETITION The jury composed by: Andrea Wink (Germany), Besnik Krapi (Kosovo), Marija Perovic (Montenegro) GOLDEN OWL - BEST FEATURE FILM Irina by Nadejda Koseva | Bulgaria | 2018 A strong story about surviving in unpleasant surrounding through female character that shows how we can forgive and find the hope at the end. Një historie të fuqishme mbi mbijetesën në një mjedis të pakënaqshëm përmes një personazhi femër, e cila tregon si mund të ... Newsletter 2018 »   Tirana International Film Festival is the most important cinematographic event that takes place in Albania. Not only because is the oldest and most experienced but also for the highest number of applications, selective films’ capability, the rich program, fascinating discoveries and premieres of the most important cinematic films’ market today in the world. For all mentioned reasons, Tirana International Film Festival after applying was qualified as Festival from  the  Academy of Art an... Programme 2018 » Competition: 1. FEATURE INTERNATIONAL COMPETITION (Feature - EYE on TIFF) 2. SHORT INTERNATIONAL COMPETITION (Live Action - Animation - Student - Video Art & Experimental) 3. DOCUMENTARY INTERNATIONAL COMPETITION (Feature - Mid - Short Lengths) 4. BALKAN COMPETITION (Feature - Short) 5. IN ALBANIAN COMPETITION Non Competition: 1. SPECIAL SCREENINGs 2. FOCUS ( For Another Dream May '68 - Oscar® Nominated Short films 2018 - OIPLA Animation Poland 2018 - IVAN ARGOTE Video Art) 3. PAN... Festival description » GENERAL INFORMATION Tirana International Film Festival, which is implemented by the Tirana Film Institute,  is the biggest and the oldest Film Festival in Albania, placed in the capital city Tirana. The Festival was created in 2003 (it was the first film festival after 1 decade of gap from the official state film festival organized during the communism regime until 1990). The Festival is internationally recognized and screens every year more than 200 movies of all genres (feature, short, fictio...
Wednesday, 12 December 2018
AWARDS 16th edition TIFF 2018
PDF Print E-mail

 INTERNATIONAL FEATURE COMPETITION

The jury composed by:

Andrea Wink (Germany), Besnik Krapi (Kosovo), Marija Perovic (Montenegro)


GOLDEN OWL - BEST FEATURE FILM

Irina by Nadejda Koseva | Bulgaria | 2018

A strong story about surviving in unpleasant surrounding through female character that shows how we can forgive and find the hope at the end.

Një historie fuqishme mbi mbijetesën një mjedis pakënaqshëm përmes një personazhi femër, e cila tregon si mund falim dhe gjejmë në fund shpresën.


BEST DIRECTOR

Rene Eller for the film WE | Netherlands | 2018

A feature film debut director who did a sensible work with hard and violent attitude of young teenagers.

Një regjisori debutues filmin e gjatë, i cili bëri një punë delikate me sjelljen e vështirë dhe të dhunshme adoleshentëve."


BEST SCREENPLAY

Artan Minarolli for the film The Delegation | Albania, France, Greece, Kosovo | 2018

A script which deals about a difficult past of a country, using huge empathy for each character.

Through human characters, the scriptwriter gave us a story how different people deal with communism period and the humanity as well.

Një skenari, i cili flet për kaluarën e vështirë një vendi, duke përdorur ndjeshmëri madhe për secilin personazh. Përmes karaketereve njerëzore, skenaristi rrëfeu një histori; se si njerëz ndryshëm u përballën me periudhën e komunizmit dhe njerëzimin.


BEST CINEMATOGRAPHY

Audrius Kemezys for the film Breathing into Marble by Giedrė Beinoriūtė

Croatia, Latvia, Lithuania | 2018

Includes an intimate camera treatment and does not leave us only as absorber but puts us also inside the emotions of the characters.

Përfshin një trajtim intim kamerës, i cili s'na vetëm si përthithës, por na fut gjithashtu brenda emocioneve personazheve.


BEST EDITING “LUC BARNIER”

Wouter van Luijn for the film WE | Netherlands | 2018

Editing puts the story in different layers mirroring the approach of the eight teenagers.

Montazhi e vendos historinë shtresa ndryshme që pasqyrojnë përqasjen e tetë adoleshentëve.


SPECIAL MENTION

for Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa and Xhevdet Ferri

A special and brilliant lead male actors who represent each part of society and shows us how hard was to survive in that period

and they did it in the most brilliant way in the film The Delegation.

Aktorë protagonistë mashkullorë veçantë e shkëlqyer, cilët përfaqësojnë çdo pjesë shoqërisë dhe na tregojnë sa e vështirë ishte mbijetoje në atë periudhë; dhe këtë e bënë mënyrën shkëlqyer filmin "Delegacioni".


EYE on TIFF Debut Feature Film Competiton

The jury composed by:

Marco Urizzi (France), Michaela Sabo (Sllovakia), Christoph Thoke (Germany)Secret Ingredient by Gjorce Stavreski, | Macedonia, Greece | 2017

The movie comes with a wonderfully crafted script, alongside with convincing acting performances; it succeeds to engage and entertain its audience,

dealing with severe subjects in a funny mode. All in all, it is a very promising debut!

Filmi vjen me një skenar punuar mënyrë mrekullueshme, bashkë me aktrim bindës. Ai arrin përfshijë dhe argëtojë publikun trajtimin e temave rënda mënyrë gazmore.

Është një debutim mjaft premtues!"

The EYE on TIFF award sponsored by Wide Eye on Films, label dedicated to the first and second films, corresponds to a prize of 500 Euros in In-Kind Services for festival distribution, marketing and communications for the project.


***


INTERNATIONAL SHORT COMPETITION

The jury composed by:

Ali Asgari (Iran), Rastko Ciric (Serbia), Luan Kryeziu (Kosovo)


BEST SHORT FILM Oscar® qualifying

Everything is Far Away by Emanuel Parvu | Romania | 2018 | 15’

for its humble and attractive story that questions the audience about the meaning of love.

Për historinë e thjeshtë dhe tërheqëse shtron para publikut pyetjen për kuptimin e dashurisë.


BEST FICTION

All These Creatures by Charles Williams | Australia | 2018 | 13’

for the original idea and artistic treatment dedicated to all the creatures in the world.

Për idenë origjinale dhe trajtimin artistik kushtuar gjithë krijesave botës.


BEST ANIMATION

Bendito Machine VI - Carry On by Jossie Malis | Spain, France | 2018 | 14’

for the intelligent story and excellent animation and design.

Për historinë inteligjente si dhe animacionin e dizajnin e shkëlqyer.


SPECIAL MENTION

Forgive Me by Besim Ugzmajli | Kosovo | 2018 | 14’

for courage and skillful cinematic treatment.

Për kurajën dhe trajtimin mjeshtëror kinematografik.

***DOCUMENTARY INTERNATIONAL COMPETITION

The jury composed by:

Federico Rossin (France), Arbër Zaimi (Kosovo), Edon Qesari (Albania)


BEST DOCUMENTARY

The Greenaway Alphabet by Saskia Boddeke | Netherlands

For the biographical essayistic intertwine of experimental elements regarding the making of, but also pedagogical subject wise.

Për ndërthurjen një eseistikë biografike elementeve eksperimentalë sa i përket realizimit, por edhe pedagogjik sa i përket subjektit.


BEST FEATURE DOCUMENTARY

The Greenaway Alphabet by Saskia Boddeke | Netherlands

For the value given to the word, and the way it turns into an instrument for an exploratory and creative conversation.

Për vlerën i jep fjalës dhe mënyrës sesi ajo kthehet në mjet një bashkëbisedimi zbulues dhe krijues.


BEST MID-SHORT DOCUMENTARY

Bjeshkë (Mountain) by Grégoire Verbeke | Belgium

For the expressive dedication to an artistic, as well as anthropological journey. Për përkushtimin e shprehur ndaj një udhëtimi, sa artistik, aq edhe antropologjik.

***


BALKAN COMPETITION

The Jury composed by:

Ana Jakimska (Macedonia), Nikos Labot (Greece), Selcen Ergun (Turkey)


BEST BALKAN FILM

Holy Boom by Maria Lafi | Albania, Cyprus, Greece

The film has a complex narrative that follows three intertwined storylines whose protagonists are characters living on the margins of society. It is a brave venture using a fragmentary structure to paint a socially engaged picture of a European community faced with the challenges of immigration and adapting to life along newcomers.

Filmi ka një tregimtari ndërlikuar, e cila ndjek tri linja ndërthurura historish, protagonistët e cilave janë personazhe jetojnë kufijtë e shoqërisë. Është një sipërmarrje e guximshme përdor stukturën e fragmentarizuar për paraqitur një tablo përfshirëse sociale një bashkësie europiane, e cila përballet me sfidën e emigracionit dhe me përshtatjen e jetesës përkrah sapoardhurve.


Special Mention

Tina & Sendy by Hani Domazet | Croatia

for its brave and direct approach to filmmaking, as well as the freedom to combine genres and styles. It offers a refreshing view into the life of young and aspiring women in the sex business.

për përqasjen e guximshme dhe drejtpërdrejtë ndaj filmografisë, si dhe për lirinë për kombinuar zhanret e stilet. Ai ofron një këndvështrim gjallë në jetët e grave reja dhe aspirante në biznesin e seksit.


***


The Jury composed by:

Ana Jakimska (Macedonia), Nikos Labot (Greece), Selcen Ergun (Turkey)


BEST IN ALBANIAN FILM

A Month by Zgjim Terziqi | Kosovo

this film presents a poetic description of the character’s challenging life at the same time painting a realistic picture of contemporary Kosovo society. This intimate and warm film takes the viewers by the hand and leads them into a world full of uncertainties, a world that is yet close to home and family. The cinematography and production design of the film add to the melancholic atmosphere and create an elevated reality, which corresponds with the protagonist’s emotional state.

ky film përfaqëson një përshkrim poetik jetës vështirë personazhit e njëjtën kohë jep një tablo realiste shoqërisë bashkëkohore kosovare. Ky film i ngrohtë dhe i afërt i merr shikuesit për dore duke i çuar në një botë plot pasiguri; në një botë që gjithsesi ndodhet ende pranë shtëpisë e familjes. Kinematografia dhe dizajni i produksionit filmit i shtojnë melankolinë atmosferës dhe krijojnë një realitet të lartësuar, i cili përputhet me gjendjen emocionale protagonistit.


SPECIAL MENTION

Atila by Benart Laze | Albania

for its beautiful choice of locations and impeccable design of light. The camera work is subtle and precise, drawing the viewer into the serene yet uncertain world of life on the sea.

për zgjedhjen e bukur vendxhirimeve dhe dizajnit përsosur dritës. Puna e kamerës është delikate dhe e saktë, duke e tërhequr shikuesin botën e qetë, por pasigurt jetës në det.


***


BEST STUDENT FILM

The Jury composed by:

Ilir Lluka, Erion Bubullima, Yllka Gjollesha (Albania)


A Worthy Man by Kristian Håskjold | Denmark | 2018 | 19’

For the presentation with an elegant language of the complex humanizm of the modern individual, with his internal struggles about his aspectatives towards his place in society, where the fears and desires for acceptance constitute the essence of the vulnerability of his personality.

Për një paraqitje me një gjuhë elegante humanizmit kompleks individit modern, me konfliktet tij brendshme emocionale përkundrejt aspektativave, që ai ka për vendin e tij shoqëri, ku frikërat dhe dëshirat për pranim përbëjnë thelbin e vulnerabilitetit personalitetit tij.

***

BEST VIDEO ART & EXPERIMENTAL

The Jury composed by:

Ilir Lluka, Erion Bubullima, Yllka Gjollesha (Albania)                  


The End of Time by Milcho Manchevski | USA | 2017 | 6’

For its unique presentation with a minimalistic poetic narrative of the complexity of human society in an ordinary day, centering itself to one of the emotions that are related to the warmth, the sincerity and the fragility of the human beings, the smile, while presenting the world as consecutive moments each as important as the next one.

Për një paraqitje unike dhe me një narracion minimalist tepër poetik kompleksitetit një shoqërie njerëzore në një ditë zakonshme, qendërzuar një prej emocioneve, të cilat lidhen me ngrohtësinë, sinqeritetn dhe fragilitetin e qenieve njerëzore, buzëqeshjen, duke e paraqitur botën si një seri momentesh njëpasnjëshme secila po aq e rendësishme sa tjetra.


***


MEDIA AWARD

The Jury composed by:

Jetona Koçibelli (TOP channel), Jonida Vokshi (DigitAlb), Gerta Qurku (Art-Im-Pulse)


The Delegation by Bujar Alimani | Albania, France, Greece, Kosovo

This film deals with an important topic of that which our country has experienced, and also depicts a part of society that is not often mentioned. We think that this film is important for both local and international audiences in order to better understand the transition Albanian society went through, and not only that. It makes it important for this film to be watched around the world, because unfortunately there are still countries today that imprison activists, artists, journalists for their free speech. (As in the case of the renowned director from Ukraine, Olek Senstov.) Not to mention hundreds of other cases which show that although we live in a democracy, some countries simply live in a "modern dictatorship".

Ky film trajton një temë të rëndësishme mbi atë çka ka përjetuar vendi ynë e gjithashtu përshkruan një pjesë shoqërisë nuk përmendet shpesh. Ne mendojmë se ky film është i rëndësishëm si për publikun lokal, ashtu dhe për atë ndërkombëtar, mënyrë kuptohet mirë tranzicioni nëpër cilin ka kaluar shoqëria shqiptare dhe jo vetëm. Është me rëndësi ky film shihet në gjithë botën sepse fatkeqësisht, ka ende vende sot, cilët burgosin aktivistë, artistë, gazetarë, për fjalën e lirë (si rastin e regjisorit të njohur ukrainas Olek Senstov), pa përmendur qindra raste tjera tregojnë se edhe pse jetojmë demokraci, disa shtete jetojnë thjesht një "diktaturë moderne".


***

BEST DEBUT FILM "RON HOLLOWAY"

In Between by Aliyar Rasti | Fiction | Iran | 2018 | 25’AUDIENCE CHOICE AWARD

The Delegation by Bujar Alimani | Albania, France, Greece, KosovoHONORARY LIFE AWARD

To

Michael Glawogger

Austria | 1959 - 2014

 

 

Festival Events

 

Festival Guests